Regulamin

Regulamin sklepu internetowego GRAND Stal

 • 1
  Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy GRAND Stal, dostępny pod adresem internetowym www.grand-stal.pl prowadzony jest przez Beatę Czajkę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GRAND Stal Beata Czajka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 588-221-75-42, REGON 221770445
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 • 2
  Definicje

1.Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.Sprzedawca– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GRAND Stal Beata Czajka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 588-221-75-42, REGON 221770445
3.Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5.Sklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.grand-stal.pl
6.Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7.Regulamin- niniejszy regulamin Sklepu.
8.Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9.Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10.Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11.Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12.Koszyk– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13.Produkt/Towar– dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14.Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 • 3
  Kontakt ze Sklepem

1.Adres Sprzedawcy: 81-220 Gdynia ul. Osada Kolejowa 12
2.Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@grand-stal.pl
3.Numer telefonu Sprzedawcy: 513 402 686
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
5.Adres do zwrotów i reklamacji:  81-220 Gdynia ul. Osada Kolejowa 12

 

 • 4
  Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i w zależności od opisu są cenami netto lub brutto (uwzględniają podatek VAT). Całkowita cena do zapłaty jest zawsze ceną brutto.
  4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
  6. Informacje zamieszczone w Sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet w przypadku, gdy informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
 • 5
  Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. W ramach prowadzonego Sklepu internetowego i jego funkcjonalności, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych Niniejszym Regulaminem.
  2. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne.
  3. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • Formularz zamówienia: w postaci udostępnienia interaktywnego formularza, umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie internetowym (umowa zostaje zawarta na czas oznaczony w momencie rozpoczęcia wypełniania formularza i ulega rozwiązaniu w momencie złożenia zamówienia);
  • Rejestracja i prowadzenie Konta Klienta (umowa zawarta na czas nieokreślony w momencie dokonania Rejestracji).
 • 6
  Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, niezbędne jest wprowadzenie adresu e-mail Klienta oraz samodzielne ustalenie odpowiednio „mocnego” hasła do logowania.
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Na adres e-mail podany przy rejestracji zostaje wysłana informacja o założonym Koncie Klienta, która zawiera nazwę Klienta oraz link przenoszący bezpośrednio do strony logowania.
  5. Klient może w ustawieniach Konta samodzielnie dodać swoje dane, w tym imię i nazwisko, adresy, adres do przesyłki oraz dane do faktury.
  6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 • 7
  Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. Wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), kliknąć przycisk “Przejdź do kasy”;
5. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia (imię i nazwisko) oraz adresu (ulica, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy), na który ma nastąpić dostawa Produktu, w przypadku zakupu na firmę również nazwy firmy oraz numeru NIP, a także adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;
6. Wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;
7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
8. W trakcie składania zamówienia niezbędnym jest potwierdzenie przez Klienta zapoznanie z niniejszym Regulaminem;
9. Po otrzymaniu przez system sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na podany wcześniej adres e-mail;
10. Sprzedawca nie odpowiada za poprawność danych wpisywanych przez Klienta do systemu Sklepu. Jednocześnie nie odpowiada za transakcje zawarte przez osoby trzecie, które mogły wejść w posiadanie w sposób nieuprawniony haseł i loginów do Konta Klienta na skutek nienależytej ochrony tych danych przez Klienta. Sprzedawca wyłącza również swoją odpowiedzialność w przypadkach bezprawnego działania przez Klienta przy korzystaniu z systemu Sklepu.

 • 8
  Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b. Przesyłka poprzez firmę spedycyjną, c. Odbiór własny                                                                                                                                 d. Dostawa na koszt sprzedającego
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność za pobraniem
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy:
c. Płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu płatności on-line (PayU)
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 • 9
  Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
  8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski, w przypadku gdy Klient jest zainteresowany wysyłką za granicę, należy skontaktować się ze Sprzedawcą indywidualnie.
  9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  10. Sprzedawca wystawia fakturę VAT za sprzedany Towar. Dowód zakupu zostaje przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta lub dostarczony fizycznie do Klienta razem z przesyłką. Klient ma prawo wskazać preferowaną formę przekazania dokumentu zakupu.
 • 10
  Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
  6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
  9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  c. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  d. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • 11
  Reklamacja i gwarancja
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Produkty dostępne w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres : 81-220 Gdynia ul. Osada Kolejowa 12
  8. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru. Informacja o gwarancji zamieszczona jest przy opisie produktu w Sklepie.
 • 12
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
1. Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej
2..Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 

 • 13
  Dane osobowe w Sklepie internetowym
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, założenia i prowadzenia Konta Klienta.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dane są przetwarzane w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umów świadczonych drogą elektroniczną.
 • 14
  Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Towaru.

X