Polityka prywatności

Polityka prywatności w GRAND Stal

Zasady ogólne:
1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego www.grand-stal.pl , zwany dalej Sklep, jest Beata Czajka, właściciel GRAND Stal Beata Czajka  z siedzibą w 81-220 Gdynia ul. Osada Kolejowa 12, NIP: 588-221-75-42, REGON: 221770445 zwany dalej Administrator, Sprzedawca.
2. Ochrona danych osobowych Klientów Sklepu odbywa się zgodnie z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa, a dane osobowe Klientów Sklepu przetwarzane są w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jakie dane zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy:
1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje dane identyfikacyjne, adresowe oraz kontaktowe Klientów Sklepu internetowego GRAND Stal
2. W myśl zasady minimalizacji danych, Sklep internetowy GRAND Stal przetwarza tylko i wyłącznie te dane Klienta, które są konieczne do realizacji usług świadczonych przez Sklep internetowy, w tym dokonania skutecznej transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Sklepu.
3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie internetowym, Klient proszony jest o wypełnienie danych takich jak:
– adres poczty elektronicznej (e-mail)
4. Gdy Klient chce sfinalizować zakup towaru poprzez Sklep internetowy, podaje dane w postaci:
– imię i nazwisko
– adres płatnika

Gdy Klientem jest Przedsiębiorca, celem wystawienia faktury VAT, oprócz powyżej wymienionych danych, wymagane jest wypełnienie danych w postaci:
– nazwa firmy
– adres firmy
– numer identyfikacji podatkowej (NIP)
5. W przypadku osobistego kontaktu Klienta ze Sklepem, poprzez wiadomość e-mail bądź telefonicznie i chęci zakupu Klient przekazuje dane w postaci:
– imię i nazwisko
– adres płatnika

Gdy Klientem jest Przedsiębiorca, celem wystawienia faktury VAT, oprócz powyżej wymienionych danych, wymagane jest wypełnienie danych w postaci:
– nazwa firmy
– adres firmy
– numer identyfikacji podatkowej (NIP)
6. Informacje pobierane dodatkowo podczas korzystania ze strony sklepu GRAND Stal
– przypisany do komputera adres IP lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu
– nazwa domeny
– rodzaj przeglądarki internetowej
– typ systemu operacyjnego
– czas dostępu

W jakim celu dane są zbierane:
1. Dane Klientów są zbierane i przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług i sprzedaży produktów świadczonych drogą elektroniczną w tym:
– w celu prowadzenia Konta Klienta w Sklepie,
– w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym GRAND Stal oraz zawarcia umowy sprzedaży,
– w celu wystawienia faktury VAT, a także wypełnienia późniejszych obowiązków księgowych nałożonych na Sprzedawcę,
– w celu podjęcia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane do Sklepu poprzez formularz kontaktowy,
– w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Klienta.
2. Sprzedawca potwierdza, że podanie danych przez Klienta jest dobrowolne.
3. Dane osobowe Klientów będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest do niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego www.grand-stal.pl.

Komu udostępniane mogą być dane:
1. Administrator ma prawo udostępniać zebrane dane pracownikom firmy GRAND Stal Beata Czajka. Udostępnione dane zostaną przekazane tylko i wyłącznie w celu prawidłowej obsługi Umowy.
2. Administrator może przekazać zebrane dane partnerom handlowym, mając na celu sprawną realizację zamówienia (firma kurierska, poczta polska, operatorzy transakcji).
3. Dane mogą być udostępnione stronom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji transportu, reklamacji, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych.
Bezpieczeństwo i ochrona danych:
1. Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Sklepu korzystamy z protokołu szyfrowania danych (SSL). Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność domeny, potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Jest gwarantem zachowania poufności danych i całej komunikacji.
Dostęp do danych:
1. Klient ma nieograniczone prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu, informacji o treści przechowywanych danych osobowych oraz prawo do usunięcia, żądania zmiany, sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
2. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
3. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

………………………………………………                                                                   …………………………………………….
(imię i nazwisko, nazwa firmy reklamującego)                                                                          (miejsce i data sporządzenia dokumentu)

………………………………………………………….
(adres reklamującego)

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..
(nr telefonu)

 

GRAND Stal Beata Czajka
81-220 Gdynia, ul Osada Kolejowa 12
NIP 588-221-75-42
TEL. 513402686.

 

REKLAMACJA


Zawiadamiam, że zakupiony  ………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa zakupionego towaru)

w dniu……………………………………, sztuk…………………………………., za kwotę……………………………………………zł

nr paragonu/ faktury*…………………………………………………………………………………………………………………………..

jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ( opis wady towaru) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Powyższą niezgodność zauważono dnia :……………………………………

Oczekiwania kupującego co do sposobu załatwienia reklamacji: naprawienia reklamacji:  naprawa towaru/ wymiana towaru na nowy/zwrot pieniędzy*.

W załączniku składam kopię dowodu zakupu.

Z poważaniem

……………………………………………………………..
( data i czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

 

………………………………………………                                                                   …………………………………………….
(imię i nazwisko, nazwa firmy konsumenta)                                                                              (miejsce i data sporządzenia dokumentu)

………………………………………………………….
(adres konsumenta)

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..
(nr telefonu)

 

GRAND Stal Beata Czajka
81-220 Gdynia, ul Osada Kolejowa 12
NIP 588-221-75-42
TEL. 513402686.

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r poz. 827)

odstępuję od umowy nr……………………………………. zawartej dnia……………….. dotyczącej zakupu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zakupionego towaru)

W związku z tym proszę o:

Zwrot kwoty……………………………………..zł  (słownie………………………………………………………………………..)

Na numer rachunku : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie zwracam w stanie niezmienionym towar, który został mi doręczony w dniu…………………..

 

 

 

 

 

Z poważaniem

……………………………………………………………..
( data i czytelny podpis)

 

X